KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BD - TRAKANSKÁ 5, ČIERNA N. T.

ROČNÉ VYÚČTOVANIE

Ak správca nepredloží v lehote do 31.5. vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka ročný plán opráv na nasledujúci kalendárny rok.

<< Späť na predchádzajúcu stránku