KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE BD - TRAKANSKÁ 5, ČIERNA N. T.

KAMERY V BYTOVÝCH DOMOCH

Kamery v bytových domoch sú v dnešnej dobe bežnou súčasťou spoločných priestorov. Kamery sú inštalované v snahe ochrániť majetok, predchádzať potenciálnej trestnej činnosti a taktiež k zisteniu a usvedčeniu neštandardného chovania  osôb. Treba pamätať na to, že vstupujúca verejnosť musí byť oboznámená s umiestnením kamery tabuľkou s nápisom? Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa nezverejňujú. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje záznam o fyzickej prítomnosti osoby v monitorovanom priestore. Vo veciach konania o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú Policajnému zboru, ktorý vykonáva objasňovanie, vyšetrovanie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka. Záznam nesmie byť použitý na iný účel.

O inštalácii kamerového systému rozhodujú vlastníci na schôdzi vlastníkov hlasovaním v zmysle §14 zákona 182/1993 Z.z.. Kamerový systéme by sa mal v domoch používať v súlade s platnou legislatívou. V zmysle zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov je taktiež nevyhnutné spracovať bezpečnostnú smernicu k prevádzke informačného systému. Obsluhu kamerového systému v dome zabezečuje určená zodpovedná osoba.

<< Späť na predchádzajúcu stránku