NAHLASUJEM

                     
  VLASTNÍK BYTU ALEBO NEBYTOVÉHO PRIESTORU        
                     
  Meno :   Priezvisko :  
                     
  ADRESA                  
                     
  Ulica :   Číslo domu :   Číslo bytu :  
                     
  Telefónny kontakt :        
                     
  NAHLASUJEM                
                     
  Poruchu, príp. poškodenie spoloč. častí alebo spol. zariadení domu :  
                     
  Elektroinštalácia :   Výťah :   Sklo :  
                     
  Vodoinštalácia :   Strecha :   Dvere :  
                     
  Iné :  
                     
  Zmenu v mesačnom zálohovom predpise (iba vlastnícke byty) :  
                     
  Variabilný symbol bytu (údaj zo zálohového predpisu :    
                     
  Položka   Pôvodná platba   Požadovaná platba  
                     
  Vykurovanie :        
                     
  Ohrev TÚV :        
                     
  SV na ohrev TÚV :        
                     
  Studená voda :        
                     
  Osvetlenie spol. priestorov :      
                     
  Výťah :          
                     
  Iné (uveďte) :      
                     
  Dôvod zmeny :  
                     
  Dátum požadovanej zmeny :